Mededeling aan het personeel van de FOD Sociale Zekerheid en van de POD Maatschappelijke Integratie

In de loop van deze week vonden verschillende contacten plaats tussen de vertegenwoordigers van de drie betrokken ministers en de twee administraties met het oog op het bereiken van een gemeenschappelijk akkoord over de oprichting van de nieuwe FOD Sociale Bescherming.

Deze contacten zijn positief afgerond.

Dit is een belangrijke mijlpaal voor het project Doppio.

Het akkoord minimaliseert de risico's die aan deze verandering verbonden zijn en verzekert de continuïteit van de dienstverlening voor zowel de FOD Sociale Zekerheid als de POD Maatschappelijke Integratie.

Dit heeft ertoe geleid het in het leven roepen van de nieuwe organisatie kort uit te stellen.

Wanneer dit akkoord bekrachtigd wordt door de betrokken ministers en door de Ministerraad van na de zomervakantie, zal de nieuwe FOD Sociale Bescherming op 1 juli 2019 van start gaan.

Deze extra periode zal gebruikt worden om het integratieproces van de ondersteunende diensten verder voor te bereiden.

Wij blijven gemotiveerd door de tot op heden constructieve geest bij onze werkzaamheden om samen een nieuwe administratie op te bouwen, met een nieuwe cultuur en een nieuwe aanpak om de gebruikers van de sociale bescherming een betere dienstverlening te bieden.

Allemaal hartelijk dank voor het werk dat jullie tot nu toe hebben geleverd. 

Het Coördinatiecomité
Heb je vragen? Ontdek onze FAQ of stuur ons een bericht.